Prawo pracy-Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy

ZAKŁADOWY  UKŁAD  ZBIOROWY  PRACY

DLA  PRACOWNIKÓW KOKSOWNI PRZYJAŹŃ Sp. z o.o.

W  DĄBROWIE  GÓRNICZEJ

zawarty w dniu 16 marca 2005 r.

pomiędzy:

Koksownią  Przyjaźń spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

w Dąbrowie Górniczej,

a

międzyzakładowymi organizacjami związkowymi,

działającymi w Koksowni  Przyjaźń Sp. z  o.o.  :

1) Międzyzakładowym Samorządnym Niezależnym Związkiem Zawodowym Pracowników Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.

2) Międzyzakładową Organizacją Związkową Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej,

3) Międzyzakładowym Związkiem Zawodowym Pracowników Ruchu Ciągłego w Koksowni Przyjaźń Sp. z o. o. w Dąbrowie Górniczej,

4) Międzyzakładową Organizacją Związkową Związku Zawodowego Inżynierów i Techników przy Koksowni Przyjaźń Sp. z o. o.  w Dąbrowie Górniczej,

5) Komisją Międzyzakładową Związku Zawodowego Kontra przy Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.  w Dąbrowie Górniczej,

6) Międzyzakładową Komisją Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność 80 przy Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej,

7) Związkiem Zawodowym Pracowników Przemysłu Koksowniczego w Dąbrowie Górniczej.

R O Z D Z I A Ł   I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Koksowni Przyjaźń Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Dąbrowie Górniczej, zwany dalej Układem, określa warunki, jakim powinna odpowiadać treść stosunku pracy, wynagrodzenia pracowników z tytułu zatrudnienia w Spółce oraz wzajemne zobowiązania stron Układu.

Art. 2

Ilekroć w Układzie jest mowa o:

1) Spółce lub pracodawcy – rozumie się przez to Koksownię Przyjaźń
Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Dąbrowie Górniczej;

2) minimalnym wynagrodzeniu – rozumie się przez to minimalne wynagrodzenie za pracę pracowników  określone  w drodze rozporządzenia przez  Radę Ministrów w  Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej;

3)  jednostce organizacyjnej – rozumie się przez to jednostkę organizacyjną wyszczególnioną w schemacie organizacyjnym Spółki: wydział ,biuro ,dział;

4)  komórce organizacyjnej – rozumie się przez to jednostkę organizacyjną o mniejszym zakresie działania, wchodzącą w skład jednostki: tj. oddział;

5)  międzyzakładowych organizacjach związkowych – rozumie się przez to organizacje związkowe działające w Spółce a posiadające status międzyzakładowej organizacji związkowej ;

6)  stawce godzinowej – rozumie się przez to iloraz stawki miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego powiększonej o dodatek, o którym mowa  w  art.  66 i   średniomiesięcznej nominalnej   ilości   godzin   pracy    pracowników   systemu jednozmianowego,  zaokrąglony  do  pełnego  grosza;

7)  dyrektorze pionu – rozumie się przez to rozróżnionego na zasadzie ścisłego wyszczególnienia z nazwy w dokumentach organizacyjnych członka Zarządu, któremu podlega określony zakres spraw i jednostek organizacyjnych je prowadzących, wynikający z podziału zadań i kompetencji pomiędzy członkami Zarządu.

8 ) dyrektorze służby  – rozumie się przez to kierującego jedną lub kilkoma jednostkami  organizacyjnymi (wydziałami, działami, biurami) dyrektora podlegającego dyrektorowi pionu.

9)  spółce – córce – rozumie  się  przez  to  spółkę  powstałą  przez  restrukturyzację   (zmiany organizacyjno-prawne)  Zakładów Koksowniczych Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej, połączoną z przejęciem składników majątkowych Zakładów oraz  wynikające z tego przejęcia zmiany w zakresie stosunków  pracy w rozumieniu art. 231 Kodeksu pracy.

Art. 3

§  1. Układ zawiera się dla wszystkich pracowników zatrudnionych w Spółce bez względu na podstawę nawiązywania stosunku pracy z zastrzeżeniem, iż z zasad wynagradzania o których mowa w Załącznikach Nr 4 i 6 wyłączeni zostają Prezes Zarządu, Członkowie Zarządu, Dyrektorzy Służb i Główny Księgowy.

§  2. Prezes Zarządu, Członkowie Zarządu, Dyrektorzy Służb i Główny Księgowy są objęci pozostałymi zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

Art. 4

§   1. Strony zawierają Układ na czas nieokreślony.

§   2. Układ może zostać rozwiązany na podstawie:

1)  zgodnego oświadczenia stron Układu,

2)  z upływem okresu wypowiedzenia dokonanego przez jedną ze stron Układu.

§   3. Zgodne oświadczenie stron o rozwiązaniu Układu albo wypowiedzenie Układu powinno być dokonane w formie pisemnej.

§   4. Okres wypowiedzenia Układu wynosi 30 miesięcy i  kończy się w ostatnim dniu 30 miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym Układ został wypowiedziany.

§   5. W razie wypowiedzenia Układu przez którąkolwiek ze Stron,  do czasu zawarcia nowego Układu obowiązują postanowienia niniejszego Układu, jednakże w okresie nie dłuższym niż 30 miesięcy, licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wypowiedzenia Układu.

W razie nie uzgodnienia przez Strony, w okresie 30 miesięcy treści nowego Układu, postanowienia dotychczasowego Układu przestają obowiązywać,  a w ich miejsce są stosowane powszechnie obowiązujące przepisy prawa pracy.

R O Z D Z I A Ł   II

TRYB  NAWIĄZYWANIA  STOSUNKU  PRACY

Art. 5

Decyzję o przyjmowaniu pracowników podejmuje w imieniu pracodawcy Szef Służby  Pracy lub upoważniony przez niego pracownik.

Art. 6

§ 1. Pracodawca jest zobowiązany zatrudnić, w miarę możliwości, do pracy członka rodziny pracownika lub opiekuna ustanowionego prawomocnym orzeczeniem sądowym, przejmującego na siebie obowiązek utrzymania rodziny pracownika, który uległ śmiertelnemu wypadkowi przy pracy lub wypadkowi przy pracy powodującemu trwałą niezdolność do pracy.

§ 2. Pracodawca jest zobowiązany, w miarę możliwości, do zatrudnienia osób, o których mowa w § 1, pod warunkiem złożenia oferty pracy przez te osoby w terminie do 3 miesięcy od daty zdarzenia lub stwierdzenia trwałej niezdolności do pracy i o ile osoby te posiadają kwalifikacje niezbędne do zatrudnienia na wakujących stanowiskach pracy.

§ 3. Pracodawca może przyjąć do pracy osoby, o których mowa w § 1, w przypadku śmierci pracownika lub trwałej niezdolności do pracy  z innych przyczyn, niż śmiertelny wypadek przy pracy lub wypadek przy pracy powodujący trwałą niezdolność do pracy, na zasadach określonych w § 2.

Art. 7

§   1. Umowa o pracę może zostać zawarta na:

1)   czas określony,

2)   czas nie określony,

3)   czas wykonywania określonej pracy,

4)   okres próbny nie przekraczający 3 miesięcy,

5)   czas zastępstwa.

§   2. Umowa o pracę na czas określony może być zawierana jeden raz, a druga kolejna umowa staje się umową na czas nieokreślony.

R O Z D Z I A Ł   III

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI  PRACODAWCY

Art. 8

§   1. Pracodawca jest zobowiązany:

1)       zaznajomić pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków,

sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach, ich podstawowymi uprawnieniami oraz o ryzyku zawodowym, jakie wiąże się z wykonywaną pracą,

1)        organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy,

2)        organizować pracę w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy,

zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie,

3)        przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy,

4)            zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematycznie szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, wliczając czas szkolenia do czasu pracy pracownika,

5)         kierować pracowników na wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie,

6)        nie dopuszczać pracowników do pracy bez aktualnych profilaktycznych badań lekarskich,

7)         kierować pracowników na kontrolne badania lekarskie przed powrotem do pracy po chorobie trwającej ponad 30 dni,

8)          terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie,

9)          terminowo obliczać i przekazywać składki na ubezpieczenie społeczne,

10)      ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji,

11)    stwarzać pracownikom podejmującym zatrudnienie po ukończeniu szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe lub szkoły wyższej warunki sprzyjające przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy,

12)     zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników,

13)     stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników i wyników ich pracy,

14)    prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników,

15)      wpływać na kształtowanie w Spółce zasad współżycia społecznego,

16)    wydać niezwłocznie pracownikowi świadectwo pracy w związku z ustaniem stosunku pracy,

17)     zapewnić odzież i środki ochrony osobistej – zgodnie z wewnętrznymi

uregulowaniami – na uprawnionych stanowiskach,

19)   zapewnić posiłki profilaktyczne i stworzyć warunki do ich spożycia,

20)   nie zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla

zdrowia, określonych w przepisach odrębnych. Wykaz Prac Szczególnie Uciążliwych lub Szkodliwych dla Zdrowia Kobiet w Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.

stanowi Załącznik Nr 1 do Układu,

21)  przestrzegać obowiązku ochrony danych osobowych pracowników zgodnie ze

stosowną ustawą,

22)   przeciwdziałać mobbingowi,

23)   zapewnić pracownikom możliwość korzystania z parkingu strzeżonego i niestrzeżonego.

24)    zapewnić pracownikom możliwość korzystania z funkcjonującej w Spółce Zakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.

25)    terminowo przekazywać potrącane pracownikom składki na Zakładową Kasę

Zapomogowo-Pożyczkową.

§   2. Pracodawca będzie dążył do zorganizowania lub utworzenia stanowisk pracy przeznaczonych dla kobiet w ciąży. Inne uprawnienia przysługujące kobietom regulują przepisy odrębne.

§   3. Uprawnienia i obowiązki pracowników młodocianych regulują przepisy odrębne. Wykaz Prac Wzbronionych Młodocianym w Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. stanowi Załącznik Nr 2 do Układu.

R O Z D Z I A Ł   IV

OBOWIĄZKI  PRACOWNIKÓW

Art. 9

§   1. Pracownik jest zobowiązany wykonywać pracę sumiennie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa pracy lub umową o pracę.

§   2. Pracownik jest zobowiązany w szczególności:

1)przestrzegać czasu pracy ustalonego w Spółce,

2)przestrzegać obowiązku trzeźwości oraz palenia tytoniu wyłącznie w wyznaczonych pomieszczeniach,

3)dbać o dobro Spółki, chroniąc jej mienie,

4)przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska  a także przepisów   przeciwpożarowych,

5)poddawać się badaniom lekarskim okresowym i kontrolnym – przed powrotem do  pracy po chorobie trwającej ponad 30 dni,

6)brać udział w szkoleniach i instruktażach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym,

7)zachowywać w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić  pracodawcę na szkodę,

8)przestrzegać tajemnicy państwowej i służbowej, określonej w odrębnych                 przepisach,

9)przestrzegać w Spółce zasad współżycia społecznego,

10) zgłaszać w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi wszelkie zmiany: dowodu osobistego, adresu i stosunku do służby wojskowej.

§  3. Ponadto pracownik jest zobowiązany do:

1)        dbałości o narzędzia pracy i miejsce pracy poprzez utrzymanie ich w należytym

stanie i sprawności technicznej,

2)     przestrzegania przepisów dotyczących rejestracji  czasu pracy oraz okazywania legitymacji pracowniczej na wezwanie pracownikom ochrony  przy wejściu na teren Spółki i przy wyjściu z terenu Spółki,

3)     przestrzegania postanowień zawartych w Układzie i innych aktach normatywnych obowiązujących w Spółce.

4)     nie prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji).

ROZDZIAŁ V

CZAS PRACY

Art. 10

§   1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w Spółce lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

§   2. Czas pracy pracowników Spółki wynosi 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 4 miesięcy.

Ustala się, że okres rozliczeniowy wynosi :

1)  dla systemu jednozmianowego                     – 1 miesiąc,

2)    dla pracy zmianowej`                                      – 16 tygodni,

3)    dla systemu równoważnego czas pracy      – 3 miesiące.

§   3. Początkowe i końcowe daty okresów rozliczeniowych w systemie równoważnego czasu pracy ustala Szef Służby Pracy w drodze Polecenia Służbowego przygotowanego przez Kierownika Służby Zabezpieczenia Koksowni – Komendanta Zakładowej Straży Pożarnej.

§   4. Początkowe i końcowe daty poszczególnych okresów rozliczeniowych dla pracy zmianowej oraz ilości dni dodatkowego czasu wolnego od pracy przypadających w tych okresach ustala Szef Służby Pracy w drodze Polecenia Służbowego na wniosek właściwego kierownika jednostki organizacyjnej – po uprzednim uzgodnieniu z międzyzakładowymi organizacjami związkowymi.

Art. 11

§   1. Za pracę w niedzielę i święta uważa się pracę wykonywaną pomiędzy godziną 6oo w tym dniu, a godziną 6oo dnia następnego.

§   2. Pracownicy Spółki, oprócz niedziel i świąt, korzystają z wszystkich sobót jako dni  wolnych od pracy, za wyjątkiem pracowników dla których sobota jest dniem pracy wynikającym z harmonogramu pracy.

§   3. Za pracę w porze nocnej uważa się pracę wykonywaną pomiędzy  godziną 22oo  a   6oo dnia następnego.

Art. 12

§   1. W Spółce mogą mieć zastosowanie następujące systemy czasu pracy:

1) system jednozmianowy,

2) praca zmianowa,

3) przerywany czas pracy,

4) równoważny czas pracy,

§   2. Wprowadzenie przez pracodawcę systemów pracy, o których mowa w § 1, dokonuje się po uprzedniej akceptacji przez międzyzakładowe organizacje związkowe. Akceptacji nie wymagają systemy pracy obowiązujące w dniu wejścia w życie Układu.

Art. 13

§     1.  W Zakładowej Straży Pożarnej stosuje się dla pracowników zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych równoważny system czasu pracy, w którym rozkład czasu pracy obejmuje powtarzające się cykle robocze w  układzie etapu 24 godzin pracy
i 48 godzin wolnych od pracy.

§ 2 Dla równoważnego systemu czasu pracy okres rozliczeniowy nie może przekroczyć 3 miesięcy kalendarzowych. Początkowe i końcowe daty okresów rozliczeniowych ustala Szef Służby Pracy w drodze Polecenia Służbowego przygotowanego przez Kierownika Służby Zabezpieczenia Koksowni – Komendanta Zakładowej Straży Pożarnej.

§ 3. Dla zrównania czasu pracy równoważnego systemu czasu pracy
z systemem jednozmianowym, obowiązującym w Spółce, pracownikom Zakładowej Straży Pożarnej zatrudnionym na stanowiskach robotniczych przysługują dodatkowe godziny wolne od pracy (WG), wykorzystywane w oparciu o indywidualny harmonogram czasu pracy dla poszczególnych pracowników w terminie ustalonym przez pracownika z Dowódcą  Zmiany. Harmonogram zatwierdza Kierownik Służby Zabezpieczenia Koksowni – Komendant Zakładowej Straży Pożarnej.

§   4.  Zatwierdzony harmonogram dodatkowych godzin wolnych od pracy (WG) winien uwzględniać konieczność zapewnienia minimalnych, ustalonych stanów osobowych na zmianach służbowych.

§   5.  Dodatkowe godziny wolne od pracy (WG) ustala się w blokach dwudziestoczterogodzinnych, każdorazowo na następny okres rozliczeniowy, najpóźniej w ostatnim dniu roboczym uprzedniego okresu rozliczeniowego.

§   6.  Dodatkowe godziny wolne od pracy (WG) należy wykorzystywać w czasie okresu rozliczeniowego.

Art. 14

§   1. Dla pracy zmianowej ustala się system, w którym ciągi technologiczne są obsługiwane przez 4 brygady pracujące na 3 zmiany, z rozkładem 8 godzin pracy i 16 godzin wolnych od pracy w ciągu doby. W systemie tym czas pracy wynosi 8 godzin na dobę, przeciętnie 40 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym wynoszącym 4 tygodnie.

§ 2. Dla zrównoważenia czasu pracy systemu jednozmianowego i pracy zmianowej w 16 tygodniowym cyklu rozliczeniowym, pracownikowi zatrudnionemu w pracy zmianowej przysługuje dodatkowy czas wolny od pracy (WD),wykorzystywany w oparciu o indywidualny harmonogram czasu pracy dla poszczególnych pracowników na każdy 16 tygodniowy cykl, uzgodniony przez kierownika jednostki organizacyjnej z pracownikiem. Ilość dni WD oblicza się poprzez ustalenie różnicy dni pracy w systemie jednozmianowym i pracy zmianowej w danym okresie rozliczeniowym
16 tygodni. Ilość obliczonych dni WD powinna odpowiadać powyższej różnicy
(z uwzględnieniem § 5).

§   3. W razie niewykorzystania przez pracownika dodatkowego dnia wolnego od pracy, o którym mowa w § 2, z innych powodów niż wykonywanie w tym dniu pracy na polecenie pracodawcy, nie przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy ani dodatkowe wynagrodzenie.

§  4. Polecenie wykonania pracy w dniu dodatkowo wolnym od pracy, o którym mowa w § 2, może zostać wydane pracownikowi przez kierownika jednostki organizacyjnej najpóźniej z jednodniowym wyprzedzeniem oraz w razie zaistnienia szczególnych potrzeb pracodawcy.

§   5. Dni dodatkowo wolne od pracy, o których mowa w  § 2, powinny być udzielane nie później  niż do końca okresu rozliczeniowego. Pracownik pracujący w niedziele powinien korzystać, co najmniej raz na 4 tygodnie z niedzieli wolnej od pracy ustalonej według sporządzonego przez wydział harmonogramu.

§   6. W razie nieobecności pracownika w dniu dodatkowo wolnym od pracy, w którym pracownik powinien wykonywać pracę na polecenie kierownika jednostki organizacyjnej, nieobecność ta będzie traktowana jako nieusprawiedliwiona.

§   7. Jeżeli pracownik w dniu dodatkowo wolnym od pracy (WD) jest zobowiązany przyjść do pracy to, po uzgodnieniu z kierownikiem jednostki organizacyjnej, przysługuje mu wynagrodzenie jak za godziny nadliczbowe  zgodnie z art. 63 Układu.

§   8. Dla systemu czasu pracy w systemie pracy zmianowej okres rozliczeniowy nie może przekroczyć 16 tygodni. Początkowe i końcowe daty okresów rozliczeniowych ustala Szef Służby Pracy w drodze Polecenia Służbowego na wniosek właściwego kierownika jednostki organizacyjnej, po uprzednim uzgodnieniu z międzyzakładowymi organizacjami związkowymi.

Art. 15

§   1. Ustala się następujący porządek rozpoczynania i kończenia pracy:

1) dla pracowników nie związanych z ruchem: czas pracy 700– 1500.

2) dla pracowników zatrudnionych w pracy zmianowej i w systemie jednozmianowym, związanym z ruchem:

a)   I zmiana:     6oo – 14oo,

b)  II zmiana:         14oo – 22oo,

c)   III zmiana:          22oo – 6oo,

3) dla pracowników zatrudnionych w równoważnym systemie czasu pracy etap
cyklu roboczego:6oo – 6oo

§   2. Na umotywowany wniosek pracownika kierownik jednostki organizacyjnej decyduje o zmianie czasu pracy tego pracownika, o czym informuje Kierownika Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

§   3. O ile wymaga tego interes pracodawcy, Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny może, dla określonej jednostki organizacyjnej lub grup pracowników, wyznaczyć inny czas rozpoczynania i kończenia pracy, w uzgodnieniu z międzyzakładowymi organizacjami związkowymi.

Art. 16

§   1. Czas pracy pracownika jest ewidencjonowany codziennie w formie elektronicznej. Odpowiedzialność za prawidłową ewidencję czasu pracy ponosi bezpośredni przełożony pracownika.

§   2.  Podstawowym dokumentem stwierdzającym obecność pracownika w pracy jest legitymacja pracownicza, którą pracownik zobowiązany jest po przyjściu do pracy przekazać bezpośredniemu przełożonemu, o ile przepisy wewnętrzne nie stanowią inaczej .

Art. 17

Tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekroczyć przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym. Wymienione ograniczenie nie dotyczy pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy.

Art. 18

§   1. W czasie pracy, między 3 a 4 godziną od chwili rozpoczęcia pracy, pracownikowi przysługuje 25 minutowa przerwa na spożycie posiłku, podlegająca wliczeniu do czasu pracy.

§   2. Ze względu na specyfikę pracy na niektórych stanowiskach możliwe są przesunięcia czasu, w którym przysługuje 25 minutowa przerwa na spożycie posiłku.

Art. 19

§   1. Pracownik zobowiązany jest pozostać na swoim stanowisku pracy do czasu przyjścia pracownika przejmującego zmianę.

§   2. W przypadku nieobecności pracownika przejmującego zmianę, pracownik przekazujący zobowiązany jest do:

1) powiadomienia o tym bezpośredniego przełożonego,

2)  pozostania na stanowisku pracy.

Art. 20

Pracownikowi, po godzinach jego pracy, zabroniony jest wstęp i przebywanie na terenie Spółki, z wyjątkiem sytuacji, gdy wymagają tego względy służbowe i inne uzasadnione okoliczności.

Art. 21

Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela  obniża  wymiar  czasu  pracy  o  8  godzin.  Jeżeli  jednak  w   tygodniu obejmującym 7 dni od poniedziałku do niedzieli, wystąpią dwa święta w inne dni niż niedziela, obniżenie wymiaru czasu pracy o 8 godzin następuje tylko z tytułu jednego z tych świąt.

ROZDZIAŁ VI

ZASADY ZAWIADAMIANIA I USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI

Art. 22

§   1. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy, pracownik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy.

§   2. Zawiadomienia, o którym mowa w § 1,  można dokonać osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie albo za pośrednictwem innego środka łączności bądź drogą pocztową.

§   3. Za datę powiadomienia przez pocztę uważa się datę nadania uwidocznioną na stemplu urzędu pocztowego.

ROZDZIAŁ VII

UDZIELANIE ZWOLNIEŃ OD PRACY

Art. 23

Załatwianie spraw społecznych i prywatnych nie związanych z pracą zawodową
winno odbywać się w czasie wolnym od pracy, poza przypadkami określonymi           w art. 24.

Art. 24

§   1. Pracownikowi przysługuje w szczególności  zwolnienie od pracy  z zachowaniem prawa do wynagrodzenia  w  razie :

1)   ślubu pracownika  – 2 dni ,

2)   ślubu dziecka pracownika – 2 dni,

3)   urodzenia się dziecka pracownika –  2 dni,

4)   zgonu  i pogrzebu małżonka, jego dziecka, ojca, matki, teściowej, teścia, ojczyma lub macochy – 2 dni,

5)   zgonu  i pogrzebu siostry, brata, babki lub dziadka albo innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką – 1 dzień,

6)   wychowywania dziecka w wieku do lat 14 – przez 2 dni w ciągu roku z tym, że jeżeli oboje rodzice (opiekunowie) są zatrudnieni, z uprawnień  tych może korzystać jedno z nich,

7)   przeprowadzenia obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych przewidzianych przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych, o zwalczaniu gruźlicy oraz o zwalczaniu chorób wenerycznych – na czas niezbędny; badania okresowe – 2 dni. W przypadku konieczności całościowego lub częściowego powtórzenia badań okresowych albo konieczności przeprowadzenia badań dodatkowych lub specjalistycznych badań konsultacyjnych w innym terminie, zobowiązuje się udzielić pracownikowi zwolnienia od pracy na czas niezbędny do wykonania tych badań z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, chyba, że właściwy lekarz postanowi inaczej (udzieli zwolnienia lekarskiego).

8)    oddania krwi przez pracownika będącego krwiodawcą – na czas oznaczony przez stacje krwiodawstwa oraz przeprowadzenia zleconych przez stację krwiodawstwa okresowych badań lekarskich – na czas niezbędny, jeżeli nie mogą one być wykonane w czasie wolnym od pracy.

9)    w pozostałym zakresie tryb udzielania zwolnień od pracy z zachowaniem lub bez zachowania prawa do wynagrodzenia reguluje  rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U.
z 1996 r.  Nr 60,  poz. 281)  i inne obowiązujące przepisy prawa.

§ 2. Podjęcie decyzji o udzieleniu zwolnienia następuje na udokumentowany wniosek pracownika lub właściwej instytucji.

§ 3. Przypadki zwolnień od pracy oraz okresy nieobecności w pracy podlegają ścisłej ewidencji.

ROZDZIAŁ VIII

PRZEPISY  PORZĄDKOWE

Art. 25

Przypadki dokonania (usiłowania) kradzieży lub innych czynów zabronionych powinno się zgłaszać przełożonym lub pracownikom służby ochrony.

Art. 26

W przypadku powstania pożaru bądź stanu zagrożenia jego powstaniem pracownik (zgodnie z instrukcją przeciwpożarową) zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Zakładowej Straży Pożarnej. Do czasu przybycia straży pożarnej pracownik jest zobowiązany do zorganizowania akcji pożarniczej. Pozostali pracownicy zobowiązani są podporządkować się poleceniom pracownika, który objął kierownictwo akcji pożarniczej.

Art. 27

Zabrania się pracownikowi:

1) wykonywania zdjęć obiektów,

2) wynoszenia poza teren Spółki rzeczy będących  własnością Spółki bez pisemnego zezwolenia przełożonego,

3) wykonywania na terenie Spółki prac nie wynikających ze stosunku pracy.

Art. 28

§   1. Zabrania się wnoszenia i spożywania na terenie Spółki napojów alkoholowych i  środków odurzających pod jakąkolwiek postacią.

§   2. Odpowiedzialność za kontrolę przestrzegania obowiązku trzeźwości w miejscu pracy ponoszą bezpośredni przełożeni pracowników oraz pracownicy służby ochrony.

§   3. Szczegółowe zasady i tryb postępowania w przypadku naruszenia obowiązku trzeźwości przez pracowników są  określone w Regulaminie w sprawie przestrzegania obowiązku trzeźwości i przeciwdziałaniu narkomanii w miejscu pracy, stanowiącym  Załącznik Nr 18 do Układu.

R O Z D Z I A Ł  IX

RODZAJE  URLOPÓW  I  TRYB ICH  UDZIELANIA

Art. 29

W Spółce udziela się następujących rodzajów urlopów:

1)      – wypoczynkowe,

2)      – zdrowotne,

3)      –  bezpłatne,

4)      –  wynikające ze szczególnych uprawnień,

5) –  szkolne.

Art. 30

§ 1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.

§ 2. Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu.

§   3. Wymiar urlopu wynosi:

1)   20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,

2)   26 dni  – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Art. 31

§   1. Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo – zgodnie z ustalonym planem urlopów.

§   2. Plan urlopów ustala kierownik jednostki organizacyjnej w uzgodnieniu z wydziałowymi organizacjami związkowymi. Planem urlopów  nie obejmuje się  4 dni urlopu na żądanie.

§  3. Kierownicy jednostek organizacyjnych są zobowiązani do udzielania urlopów zgodnie z planem.

§  4. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. Co najmniej jedna część urlopu powinna obejmować nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

§   5. Urlopu nie wykorzystanego zgodnie z planem urlopów należy pracownikowi udzielić najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego. Nie dotyczy to urlopu na żądanie.

Art. 32

§   1. Pracownik nabywa prawo do urlopu zdrowotnego po przepracowaniu 3 lat na stanowisku i w warunkach uzasadniających jego przyznanie, co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy obowiązującego na danym stanowisku.

.

§   2. Urlop zdrowotny winien być przeznaczony do regeneracji zdrowia.

§   3.  Szczegółowy wykaz stanowisk pracy, na którym prace uprawniają do urlopu zdrowotnego ze wskazaniem wymiaru tego urlopu określa Załącznik Nr 3 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy uzgodniony z międzyzakładowymi organizacjami związkowymi.

Art. 33

§   1.  Na umotywowany, pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić urlopu bezpłatnego.

§   2.  Urlopu bezpłatnego w wymiarze do 1 miesiąca udziela kierownik jednostki organizacyjnej.

§   3.  Urlopu bezpłatnego w wyższym wymiarze udziela Szef Służby Pracy.

§   4. Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

§   5.  Urlop bezpłatny jest udzielany po uprzednim wykorzystaniu przez pracownika posiadanego urlopu wypoczynkowego i innych dni wolnych.

Art. 34

§   1.  Pracownikowi, który podejmuje naukę na podstawie skierowania pracodawcy, przysługuje urlop szkolny lub zwolnienie z części dnia pracy.

§  2. Pracownikowi podejmującemu naukę bez skierowania można udzielić urlopu bezpłatnego i zwolnienia z części dnia pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia.

R O Z D Z I A Ł  X

PODNOSZENIE  KWALIFIKACJI  ZAWODOWYCH  PRACOWNIKÓW

Art. 35

§   1. Działanie na rzecz stałego podnoszenia i rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników leży we wspólnym interesie stron Układu.

§ 2. Realizując politykę zatrudnienia pracodawca ułatwia pracownikom uzupełnienie, podnoszenie i zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych.

§  3. Przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się kształcenie w szkołach dla dorosłych i szkołach wyższych oraz kształcenie, dokształcanie, a także doskonalenie w formach pozaszkolnych oraz przekwalifikowanie.

Art. 36

§ 1. Pracownik nie posiadający kwalifikacji zawodowych wymaganych na stanowisku, na którym jest zatrudniony, jest zobowiązany do ich uzupełnienia w terminie i w sposób ustalony przez pracodawcę reprezentowanego przez Szefa Służby Pracy.

§ 2. Niedotrzymanie terminu z przyczyn od pracownika niezależnych przedłuża okres uzupełnienia kwalifikacji.

§   3. Pracownikowi, który w terminie określonym w § 1, nie dopełnił obowiązku uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, w trybie porozumienia zmieniającego warunki pracy i płacy lub za wypowiedzeniem warunków pracy i płacy, powierza się inną pracę odpowiadającą  jego kwalifikacjom.

§  4. Kwalifikacje zawodowe do wykonywania pracy na danym stanowisku, określają taryfikatory, o których mowa w art. 56 Układu.

§   5. Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny może zwolnić pracownika z obowiązku uzupełnienia wykształcenia z uwagi na wiek lub wieloletni staż pracy na danym stanowisku,  jeżeli pracownik właściwie wykonuje pracę.

Art. 37

Szczegółowe zasady kształcenia pracowników zawiera Regulamin, stanowiący Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu Dyrektora Naczelnego w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników.

Art. 38

§   1. Działalność szkoleniową w celu doskonalenia kwalifikacji zawodowych pracowników pracodawca prowadzi w oparciu o plan szkoleń na dany rok kalendarzowy.

§   2. Roczny plan szkoleń opracowywany jest na podstawie zapotrzebowań szkoleniowych, sporządzanych w trybie określonym w Regulaminie.

§   3 Pracodawca w miarę możliwości przeprowadza szkolenie w czasie godzin pracy.

ROZDZIAŁ XI

OCHRONA  I  HIGIENA  PRACY

Art. 39

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy
w  Spółce.

Art. 40

§ 1. Pracodawca zobowiązany jest zapewnić pracownikom napoje zimne lub gorące w  ilości odpowiedniej do warunków pracy.

§   2. Szczegółowe zasady przydziału i gospodarki napojami wydawanymi pracownikom określa Zarządzenie Prezesa Zarządu Dyrektora Naczelnego wydane w uzgodnieniu z międzyzakładowymi organizacjami związkowymi.

Art. 41

§   1.  Pracodawca zapewnia pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie
uciążliwych posiłki profilaktyczne.

§   2. Określenie stanowisk pracy, na których przysługują pracownikom posiłki profilaktyczne, następuje w drodze Zarządzenia Prezesa Zarządu  Dyrektora Naczelnego w sprawie posiłków profilaktycznych wydawanych pracownikom do spożycia, wydanego w  uzgodnieniu z międzyzakładowymi organizacjami związkowymi.

Art. 42

Pracodawca zobowiązany jest urządzić dla pracowników pomieszczenia higieniczno – sanitarne, zgodnie z wymaganiami zawartymi w obowiązujących przepisach, takich jak: szatnie, łaźnie, umywalnie,  palarnie, sanitariaty i wyznaczone miejsca, w których będą apteczki podręczne z wyposażeniem określonym przez służbę zdrowia oraz  bezpieczeństwa i higieny pracy.

Art. 43

§   1.  Pracodawca jest zobowiązany dostarczyć pracownikom nieodpłatnie odzież roboczą posiadającą odpowiednie atesty, środki ochrony indywidualnej oraz środki do utrzymania higieny osobistej zgodnie z zajmowanym stanowiskiem i występującymi zagrożeniami.

§   2. Szczegółowe zasady przydzielania środków do utrzymania higieny osobistej oraz prania pracownikom odzieży roboczej, ochronnej i innych środków ochrony indywidualnej określają przepisy wydane przez Prezesa Zarządu Dyrektora Naczelnego w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej, obuwia roboczego i środków higieny osobistej w uzgodnieniu z międzyzakładowymi organizacjami związkowymi.

Art. 44

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom bezpłatne badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne w trybie określonym  Zarządzeniem Prezesa Zarządu Dyrektora Naczelnego w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych i badań psychologicznych pracowników wydanym w uzgodnieniu z międzyzakładowymi organizacjami związkowymi.

Art. 45

§ 1. Pracodawca będzie dążył do zorganizowania lub utworzenia stanowisk pracy dla pracowników w okresie rehabilitacji lub z czasowym ograniczeniem zdolności do wykonywania pracy na podstawie orzeczenia lekarskiego.

§   2. Warunki zatrudnienia pracowników niezdolnych do wykonywania dotychczasowej pracy na zajmowanym stanowisku określa Regulamin, wprowadzony Zarządzeniem Prezesa Zarządu Dyrektora Naczelnego, uzgodniony z międzyzakładowymi organizacjami związkowymi.

§   3. Pracownik, któremu ustały przyczyny ograniczenia zatrudnienia, powinien mieć zagwarantowany powrót na poprzednie lub równorzędne stanowisko w jednostce organizacyjnej, w której był uprzednio zatrudniony.

R O Z D Z I A Ł   XII

ŚWIADCZENIA  SOCJALNE

Art. 46

§   1. W Spółce tworzy się Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwany dalej ZFŚS, w uzgodnieniu z międzyzakładowymi organizacjami związkowymi.

§ 2. Wysokość  odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na jednego zatrudnionego będzie negocjowana corocznie w czwartym kwartale roku poprzedzającego na rok następny i nie może być mniejsza od odpisu ustawowego.

§ 3. Wykorzystanie środków ZFŚS odbywa się w oparciu o postanowienia regulaminu, który określa zasady i tryb przyznawania świadczeń socjalnych, który opracowuje się corocznie, w oparciu o posiadane środki finansowe w ramach ZFŚS, w uzgodnieniu z międzyzakładowymi organizacjami związkowymi.

§   4. Świadczenia socjalne nie mają charakteru roszczeniowego.

§   5. W sprawach nie unormowanych Regulaminem, decyzje podejmuje Szef Służby Pracy w uzgodnieniu z międzyzakładowymi organizacjami związkowymi.

§   6.  Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyłącznie w 2008 roku zostaje powiększony o 4.000,- zł brutto na każdego pracownika Koksowni Przyjaźń Sp. z o. o. zatrudnionego na dzień 1 stycznia  2008 r.,  oraz kwotę 5.250 zł na każdego pracownika zatrudnionego w Spółce w dniu 15 grudnia 2008 r.

§ 7. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych może być dodatkowo zasilony

pod następującymi warunkami, które muszą być spełnione łącznie:

1)   w Spółce wystąpi zysk netto,

2)   Zgromadzenie Wspólników podejmie uchwałę o przekazaniu części zysku netto z przeznaczeniem na powiększenie ZFŚS.

R O Z D Z I A Ł   XIII

ODPOWIEDZIALNOŚĆ  PORZĄDKOWA  PRACOWNIKÓW

Art. 47

§ 1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonego porządku, Układu, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych pracodawca może stosować:

1) karę upomnienia,

2)  karę nagany.

§ 2. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, lub opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy – pracodawca może stosować również  karę pieniężną.

§   3. Kary mogą nałożyć Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny, Szef Służby Pracy na wszystkich pracowników, pozostali Członkowie Zarządu, Dyrektorzy Pionów, Dyrektorzy Służb, Główni Specjaliści, Kierownicy – w stosunku do podległych pracowników.

§ 4. Na pracowników oddelegowanych karę nakłada kierownik macierzystej jednostki organizacyjnej na pisemny wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, do której pracownik jest oddelegowany.

§ 5. Kopie zawiadomienia o nałożeniu kary przekazywane są po upływie 7 dni od daty zawiadomienia o ukaraniu do:

1) Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi,

2) Działu Wynagrodzeń (kara pieniężna),

3)  jednostki organizacyjnej ukaranego pracownika.

Art. 48

§   1. Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.

§   2. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika. Jeżeli z powodu nieobecności w Spółce pracownik nie może być wysłuchany, bieg
dwutygodniowego terminu nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika do pracy.

§   3. Pracownik może, w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu, wnieść
sprzeciw do Szefa Służby Pracy, a w przypadku nałożenia kary przez Członka Zarządu, Dyrektora Pionu do Prezesa Zarządu Dyrektora Naczelnego. Uwzględnienie lub odrzucenie sprzeciwu następuje po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika międzyzakładowej organizacji związkowej. Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu.

§ 4. Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu tego sprzeciwu wystąpić do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy w Dąbrowie Górniczej o uchylenie zastosowanej wobec niego kary.

Art. 49

§   1. Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt  osobowych pracownika, po roku nienagannej pracy.

§   2. Przełożony, który karę nałożył, może z własnej inicjatywy lub na wniosek reprezentującej pracownika międzyzakładowej organizacji związkowej uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu.

§   3. W przypadku zmiany jednostki organizacyjnej przez pracownika, na którego nałożono uprzednio karę, może ją anulować przełożony aktualnie zatrudniający pracownika.

Art. 50

Nałożenie kary nie wyłącza odpowiedzialności wynikającej z przepisów powszechnie
obowiązujących.

R O Z D Z I A Ł   XIV

TRYB ROZWIĄZYWANIA STOSUNKU PRACY

Art. 51

§   1. Każda ze stron może rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą na okres próbny lub na czas nieokreślony.

§   2. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia w Spółce i wynosi:

1) 2 tygodnie – jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

2) 1 miesiąc – jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

3)  3 miesiące – jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

§   3. Do okresu, od którego zależy wymiar okresu wypowiedzenia, wlicza się okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli Spółka jest jego następcą prawnym.

§  4. W okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi przez pracodawcę przysługuje zwolnienie od wykonywania pracy na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia,  wymiarze:

1) 2 dni robocze w okresie wypowiedzenia nie przekraczającym 1 miesiąca,

2) 3 dni robocze w okresie 3 miesięcznego wypowiedzenia, także w przypadku jego

skrócenia na podstawie art. 361 § 1 K.p.

§   5. O zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony pracodawca zawiadamia na piśmie reprezentującą pracownika międzyzakładową organizację związkową, podając przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy.  Jeżeli międzyzakładowa organizacja związkowa uważa, że wypowiedzenie byłoby nieuzasadnione, może w ciągu 5 dni od otrzymania zawiadomienia zgłosić na piśmie pracodawcy umotywowane zastrzeżenia. Po rozpatrzeniu stanowiska organizacji związkowej, a także w razie nie zajęcia przez nią stanowiska w ustalonym terminie, pracodawca podejmuje decyzję w sprawie wypowiedzenia.

Art. 52

Pracodawca powinien ponownie zatrudnić pracownika, z którym rozwiązał umowę o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników, w przypadku ponownego zatrudnienia w tej samej grupie zawodowej, jeżeli pracownik zgłosi zamiar powrotu do pracy w ciągu roku od rozwiązania umowy o pracę, o ile nie uzyskał uprawnień emerytalnych bądź rentowych.

Art. 53

§   1. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia może nastąpić w wyniku ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych.

§   2. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe.

§   3. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie określonym w § 2, także wtedy gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy – w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni.

R O Z D Z I A Ł   XV

TRYB  ZAŁATWIANIA  SKARG  I  WNIOSKÓW  PRACOWNIKÓW

Art. 54

Tryb przyjmowania skarg i wniosków reguluje Zarządzenie Prezesa Zarządu Dyrektora Naczelnego w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania
i załatwiania skarg i wniosków.

R O Z D Z I A Ł   XVI

WARUNKI I ZASADY WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ZA PRACĘ

Art. 55

§   1. W Spółce stosuje się, jako powszechnie obowiązującą, czasową formę wynagradzania, z zastrzeżeniem  § 2 ust. 2 i 3.

§   2. Pracownicy Spółki mogą być wynagradzani  według  następujących  form:

1)   czasowej,

2)   ryczałtowej,

3)   innych systemów w zależności od potrzeb Spółki wprowadzonych do Układu porozumieniem z międzyzakładowymi organizacjami związkowymi.

§ 3. Decyzję o zastosowaniu odpowiedniej formy wynagradzania dla określonych grup pracowników podejmuje Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny.

Art. 56

§   1. Kwalifikacje zawodowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach nierobotniczych, wymagane do wykonywania pracy na danym stanowisku oraz kategorie zaszeregowania przyporządkowane dla tych stanowisk, określa taryfikator kwalifikacyjny dla stanowisk nierobotniczych, stanowiący Załącznik Nr 4 do Układu oraz inne przepisy szczególne, dotyczące uprawnień na danym stanowisku pracy.

§   2.  Kwalifikacje zawodowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, wymagane do wykonywania pracy na danym stanowisku oraz kategorie zaszeregowania przyporządkowane dla tych stanowisk, określa taryfikator kwalifikacyjny dla stanowisk robotniczych, stanowiący Załącznik Nr 5 do Układu oraz inne przepisy szczególne, dotyczące uprawnień na danym stanowisku pracy.

Art. 57

§   1. Pracownicy objęci czasową formą wynagradzania otrzymują wynagrodzenie obliczone na podstawie ustalonej indywidualnej stawki miesięcznego wynagrodzenia  zasadniczego w ramach przyznanej  pracownikowi  kategorii  zaszeregowania.

§   2. Stawka miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, o której mowa w § 1, dotyczy czasu nominalnego z danego miesiąca, to jest wynoszącego 8 godzin na dobę i nie przekraczającego  40 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Art. 58

§   1.  Wysokość stawek miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych kategorii zaszeregowania określa  Załącznik  Nr 6 do Układu.

§   2. Ogólne kryteria  zaszeregowania pracowników  określa  Załącznik  Nr 7 do Układu.

Art. 59

§   1. Stawki miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego mogą być podwyższone w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia i powszechnie obowiązujących przepisów o kształtowaniu  wynagrodzeń.

§   2.  Podwyższanie stawek, o których mowa w § 1, może przybierać formę:

1) podwyżek indywidualnych,

2) podwyżek grupowych związanych ze zmianami struktury organizacyjnej Spółki,

3)  podwyżek ogólnozakładowych.

Art. 60

§   1. Pracownikom mogą być przyznane nagrody pieniężne i premie na zasadach określonych:

1)   w Regulaminie tworzenia i rozdziału funduszu nagród, stanowiącym Załącznik     Nr 8 do Układu.

2)   w  Regulaminie Premiowania – Zasady Tworzenia Funduszu Motywacyjnego, stanowiącym Załącznik Nr 9 do Układu.

§   2. Pracownikom mogą być przyznane premie produkcyjne i nagrody rzeczowe.

Art. 61

Pracownikom uczestniczącym w pracach Ochotniczych Drużyn Ratownictwa Gazowego (ODRG) przysługuje premia, przyznawana na zasadach określonych w Regulaminie premiowania pracowników za udział w pracach Ochotniczych Drużyn Ratownictwa Gazowego, stanowiącym Załącznik nr 10 do Układu.

Art. 62

Pracownicy zatrudnieni na niektórych stanowiskach Wydziału Produkcji Koksu otrzymują dodatkową premię, zgodnie z Regulaminem stanowiącym Załącznik Nr 11 do Układu.

Art. 63

§   1. Za pracę w godzinach nadliczbowych pracownikowi przysługuje, oprócz normalnego wynagrodzenia, dodatek w wysokości:

1)  50 % wynagrodzenia pracownika wynikającego ze stawki godzinowej jego osobistego zaszeregowania – za pracę w dwóch pierwszych godzinach nadliczbowych na dobę,

2)  100 % wynagrodzenia pracownika wynikającego ze stawki godzinowej jego osobistego zaszeregowania – za prace w dalszych godzinach nadliczbowych  oraz we wszystkich godzinach nadliczbowych przypadających w nocy, niedziele lub święta.

3)  W pozostałych przypadkach zasady wypłaty dodatku przysługującego z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych reguluje Kodeks pracy.

4)   W stosunku do pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy i kierowników wyodrębnionych jednostek organizacyjnych stosuje się zapisy Kodeksu pracy.

§   2. W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca, na pisemny wniosek pracownika, może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy.

§   3. Udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych może nastąpić bez wniosku pracownika. W takim przypadku pracodawca udziela czasu wolnego od pracy, najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego, w wymiarze o połowę wyższym, niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych, jednakże nie może to spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy.

§ 4. W przypadku udzielenia czasu wolnego od pracy na zasadach określonych
w § 2 i § 3, pracownikowi nie przysługuje dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, wykonaną w normalnym czasie pracy w niedzielę, święto lub dniu wolnym od pracy.

Art. 64

Pracownikowi zastępującemu brygadzistę, mistrza oraz kierownika przysługuje wynagrodzenie za czas pełnienia zastępstwa według zasad określonych w Załączniku nr 12 do  Układu.

Art. 65

§   1. Za każdą godzinę pracy w porze nocnej  pracownikom  przysługują  następujące dodatki:

1) za pracę wykonywaną w niedziele, święta i dni  wolne  od pracy – w wysokości 26 % stawki  godzinowej,

2)  za  pracę  wykonywaną  w  dniach   innych niż  określone  w pkt. 1 – w wysokości

12 % stawki godzinowej.

§   2. Dodatki godzinowe, o których mowa w § 1, nie mogą być niższe od 20% stawki godzinowej, wynikającej z minimalnego wynagrodzenia.

Art. 66

§   1. Za pracę w systemie pracy zmianowej pracownikowi przysługuje dodatek
za pracę w tym systemie w wysokości 25 % stawki miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Za pracę w  równoważnym systemie czasu pracy przysługuje dodatek za prace w tym systemie w wysokości 5 % stawki miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

§   2. Dodatek zmianowy, doliczony do stawki osobistego zaszeregowania pracownika, jest podstawą  do obliczania wszystkich świadczeń, wynikających z tytułu zatrudnienia.

Art. 67

§ 1. Pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był przygotowany do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

§   2. W przypadku powierzenia innej odpowiedniej pracy w czasie przestoju, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie przewidziane za tę pracę, nie niższe jednak niż wynikające z jego osobistego zaszeregowania.

§   3. Jeżeli przestój jest dłuższy niż dwa tygodnie i wynika z przyczyn dotyczących pracodawcy, pracownik może być zwolniony z obowiązku przebywania w tym czasie
w Spółce i świadczenia pracy zastępczej. W takiej sytuacji, jeżeli był przygotowany do świadczenia pracy na rzecz pracodawcy, przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości 100% stawki miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Art. 68

§   1. Pracodawca może utworzyć fundusz celowy, zaliczany w ciężar kosztów, o funkcji integracyjno – motywacyjnej. Wysokość funduszu ustalana jest w toku rokowań  maksymalnego rocznego wskaźnika przyrostu przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w Spółce.

§   2. Wypłata środków z funduszu w formie „dodatku wigilijnego” może nastąpić w przypadku osiągnięcia przez Spółkę zysku netto. W przypadku podjęcia decyzji przez Zarząd Spółki o wypłacie „dodatku wigilijnego” wypłata nastąpi w miesiącu  grudniu danego roku.

§   3.  Wysokość kwoty „dodatku wigilijnego”  jest uzależniona od wysokości wypracowanego przez Spółkę zysku netto. Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny, w uzgodnieniu z międzyzakładowymi organizacjami związkowymi, ustala kwotę dodatku wigilijnego, ustalając poniższe zasady:

1)   dodatek przysługuje pracownikowi zatrudnionemu  w dniu wypłaty świadczenia,

2) pracownik traci prawo do dodatku, jeżeli w okresie poprzednich sześciu
miesięcy naruszył przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na  terenie Spółki lub w związku ze świadczeniem pracy albo dopuścił się nieobecności nieusprawiedliwionej.

§   4. W przypadku osiągnięcia przez Spółkę zysku,  wniosku Zarządu i podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników uchwały, o przeznaczeniu części zysku na nagrody dla pracowników Spółki, Zarząd Spółki w porozumieniu z międzyzakładowymi organizacjami związkowymi ustali tryb i zasady wypłaty dodatkowej nagrody z podziału zysku.

§ 5. Zarząd   Spółki   przygotowuje   wniosek  i   występuje   do   Zgromadzenia

Wspólników z propozycją podziału wypracowanego zysku.

Art. 69

§   1.  Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek:

1)     choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną – trwającą łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia –  trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego, pracownik legitymujący się stażem pracy :

a)     do 5 lat , zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, tj. w wysokości przewidzianej w kodeksie pracy,

b)     powyżej 5 lat i nie więcej niż 10 lat , zachowuje prawo do 85% wynagrodzenia,

c)      powyżej 10 lat i nie więcej niż 15 lat , zachowuje prawo do 90% wynagrodzenia,

d)    powyżej 15 lat i nie więcej niż 20 lat, zachowuje prawo do 95% wynagrodzenia,

e)    powyżej 20 lat, zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia.

Przez staż pracy  rozumie się staż pracy  w Koksowni  Przyjaźń Sp.
z o.o, a w tym staż pracy w Zakładzie Koksowniczym II w budowie, w pionie inwestycyjnym DIK Huty Katowice, który został podporządkowany Zakładowi Koksowniczemu Przyjaźń z dniem 01.01.1987 r., w Zakładach Koksowniczych Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej  oraz spółkach które stały się pracodawcą na podstawie art. 23 1 Kodeksu pracy.

Prawo do wynagrodzenia w wyższej wysokości przysługuje pracownikowi od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu,
w którym pracownikowi upłynął wymagany staż pracy.

11) Pracownikowi, który ukończył 50  rok  życia przysługuje  dodatek  uzupełniający  zasiłek chorobowy za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną za okres od 15 do 33 dnia łącznie po 14 dniowym wynagrodzeniu chorobowym. Dodatek uzupełniający stanowi różnicę pomiędzy wysokością zasiłku chorobowego a wysokością wynagrodzenia  jakie otrzymałby pracownik zgodnie z zasadami,  o których mowa w § 1 pkt 1 niniejszego artykułu.

2) wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby w czasie ciąży – w okresie wskazanym w pkt. 1 – pracownik zachowuje prawo do 100 % wynagrodzenia,

3) poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów – w okresie wskazanym w pkt. 1 – pracownik zachowuje prawo do 100 % wynagrodzenia.

§   2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i wypłaca za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając  dni wolnych od pracy.

§     3.  Za czas niezdolności do pracy, o której mowa w § 1 niniejszego artykułu, trwającej łącznie dłużej niż 33 dni w ciągu roku kalendarzowego,  a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia, trwającej łącznie dłużej niż 14 dni w ciągu roku kalendarzowego, pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§    4. Przepisy § 1 i 3 w części dotyczącej pracownika, który ukończył 50 rok życia, dotyczą niezdolności pracownika do pracy przypadającej po roku kalendarzowym, w którym pracownik ukończył 50 rok życia.

Art. 70

Za czas nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy oraz nieusprawiedliwionego spóźnienia do pracy pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie.

Art. 71

§   1. Pracownikowi przysługuje dodatek za staż pracy.

§   2. Zasady przyznawania i wypłaty dodatku określa Załącznik nr 13  do Układu.

Art. 72

§   1. Pracownikowi, który przepracował 20 lat i więcej, przysługuje nagroda jubileuszowa.

§   2.  Zasady przyznawania i wysokość nagród jubileuszowych określa Załącznik
Nr 14 do Układu.

Art. 73

§   1.  Pracownikom przysługuje specjalny dodatek z tytułu Karty Hutnika oraz tradycyjny dodatek z okazji obchodów Dnia Hutnika.

§   2. Zasady przyznawania i wypłaty i dodatków, o których mowa w § 1,  określa Załącznik Nr 15 do Układu.

Art. 74

§   1.  Pracownikowi przechodzącemu na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy przysługuje jednorazowa odprawa emerytalna lub rentowa, zwana dalej odprawą emerytalno-rentową.

§   2. Zasady przyznawania i obliczania jednorazowych odpraw emerytalno-rentowych określa Załącznik nr 16 do Układu.

Art. 75

Składniki wynagrodzenia przysługujące w stałej miesięcznej wysokości ulegają zmniejszeniu za czas niezdolności do pracy z powodu choroby.

Art. 76

Skreślony

Art. 77

 1. Za pracę w warunkach szkodliwych, niebezpiecznych lub uciążliwych pracownikowi przysługuje dodatek specjalny.
 2. Zasady wypłaty dodatku  szkodliwego określa Załącznik Nr 3 do Układu.

R O Z D Z I A Ł   XVII

CZAS I MIEJSCE WYPŁATY  WYNAGRODZEŃ

Art. 78

§   1. Wypłata wynagrodzenia za pracę odbywa się z dołu, jednorazowo, raz w miesiącu, 10 dnia każdego miesiąca. Jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym dzień wypłaty.

§   2. Wypłaty wynagrodzenia realizuje się przez dokonanie przelewu na imienny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy we wskazanym przez pracownika banku. Pracodawca gwarantuje terminowość przelewów płatniczych.

R O Z D Z I A Ł   XVIII

ZWIĄZKI  ZAWODOWE  A  PRACODAWCA

Art. 79

Pracodawca zapewnia międzyzakładowym organizacjom związkowym, działającym na terenie Spółki, nieodpłatne użytkowanie pomieszczeń  oraz wykorzystywanie urządzeń technicznych i wyposażenia biurowego – zgodnie z umową zawartą pomiędzy międzyzakładową organizacją związkową a pracodawcą.

Art. 80

§ 1. Zarząd Spółki  lub upoważniona przez  niego  osoba są zobowiązani do spotkań z międzyzakładowymi organizacjami związkowym nie mniej niż raz w miesiącu.

§ 2. W przypadku spraw bardzo ważnych z punktu widzenia międzyzakładowych organizacji związkowych i pracodawcy Zarząd Spółki lub upoważniona przez niego osoba są zobowiązani zorganizować spotkanie jak najszybciej, nie później niż w ciągu trzech dni.

Art. 81

Do występowania w roli jednostki organizacyjnej upoważnione są zarządy poszczególnych międzyzakładowych organizacji związkowych a ich przewodniczący są  traktowani jako kierownicy jednostek organizacyjnych.

Art. 82

Pracodawca zobowiązany jest dostarczać międzyzakładowym organizacjom związkowym comiesięcznych informacji kadrowych, ekonomicznych oraz płacowych.

Art. 83

§   1. Posiedzenia zarządów międzyzakładowych organizacji związkowych oraz walne zebrania delegatów (członków) mogą odbywać się w czasie godzin pracy i udział w nich  traktowany jest  jako czas pracy.

§   2. Członkowie zarządów międzyzakładowych organizacji związkowych oraz delegaci na walne zebrania delegatów (członków) tych organizacji, pracujący w systemie pracy zmianowej, w dniu posiedzenia mogą być zwolnieni ze świadczenia pracy bez względu, na której zmianie przypada im pracować, o ile posiedzenia te  trwają nie mniej niż 4 godziny.

§   3. Pracodawca jest obowiązany do potrącania – za zgodą pracownika wyrażoną na piśmie – składek członkowskich przez swoje służby księgowe i przelewanie ich na konto międzyzakładowych organizacji związkowych w dniu wypłaty, po pisemnym upoważnieniu władz związkowych.

§   4. Zaprzestanie potrącania składek związkowych przez pracodawcę może nastąpić po uprzednim powiadomieniu przez międzyzakładowe organizacje związkowe.

R O Z D Z I A Ł   XIX

POSTANOWIENIA  PRZEJŚCIOWE  I  KOŃCOWE

Art. 84

W sprawach nie uregulowanych Układem mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy, innych ustaw i aktów wykonawczych.

Art. 85

§   1. Zmiany do Układu wprowadza się w drodze protokołów dodatkowych, do których stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące układów zbiorowych pracy.

§   2. Protokoły dodatkowe i załączniki stanowią integralną część Układu.

§   3. W celu uniknięcia lub ograniczenia zwolnień pracowników z przyczyn niedotyczących pracowników, strony mogą zawierać porozumienie o zawieszeniu stosowania Układu lub niektórych jego postanowień na okres nie dłuższy niż jeden rok.

§   4. Interpretacji postanowień Układu dokonują wspólnie strony, które go zawarły,
w drodze protokołu uzgodnień, publikowanego Poleceniem Służbowym Szefa Służby
Pracy.

Art. 86

§   1. Pracodawca zobowiązuje się do wydania drukiem takiej ilości egzemplarzy Układu, aby możliwe było zapoznanie się z jego treścią przez wszystkich pracowników Spółki.

§   2. Pracodawca zobowiązuje się:

1) zawiadomić pracowników o wejściu Układu w życie, o zmianach dotyczących Układu oraz o wypowiedzeniu i rozwiązaniu Układu,

2)  dostarczyć międzyzakładowym organizacjom związkowym  ilości egzemplarzy Układu uzgodnionej z Szefem Służby Pracy.

§   3. Kierownicy jednostek organizacyjnych zobowiązani są udostępnić pracownikowi do wglądu tekst  Układu  i wyjaśnić jego treść.

Art. 87

§   1. Korzystniejsze postanowienia Układu z dniem jego wejścia w życie, zastępują z mocy prawa wynikające z dotychczasowych przepisów prawa pracy warunki umowy o pracę lub innego aktu stanowiącego podstawę nawiązania stosunku pracy.

§   2. Postanowienia Układu mniej korzystne dla pracowników wprowadza się w drodze wypowiedzenia pracownikowi dotychczasowych warunków umowy o pracę.

§   3. Z dniem wejścia w życie Układu przyznaje się pracownikowi kategorię zaszeregowania odpowiadającą stawce miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, ustalonej zgodnie z zachowaniem przepisu art. 58 Układu.

Art. 88

Emeryci i renciści, którzy nabyli prawo do świadczeń emerytalnych lub rentowych bezpośrednio po ustaniu stosunku pracy łączącego ich z Zakładami Koksowniczymi Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej (lub wcześniej z Zakładem Koksowniczym II w budowie) i przed wejściem w życie Porozumienia z dnia 11 grudnia 1991 r. o wprowadzeniu zakładowego systemu wynagradzania dla pracowników Zakładów Koksowniczych Przyjaźń zachowują prawo do ekwiwalentu węglowego wypłacanego na dotychczasowych warunkach.

Art. 89

Układ wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Układ zarejestrowano w Państwowej Inspekcji Pracy.

ZAŁĄCZNIKI :

załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 załącznik nr 4 załącznik nr 5 załącznik nr 6

załącznik nr 7 załącznik nr 8 załącznik nr 9 załącznik nr 10 załącznik nr 11 załącznik nr 12

załącznik nr 13 załącznik nr 14 załącznik nr 15 załącznik nr 16 załącznik nr 18

Szukaj

Kalendarz

Październik 2021
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Gallery

demonstracja_wroclaw_17-09-2011_r_166_large

Odwiedziny

 • 8678Ten wpis:
 • 238657Gości razem:
 • 7Gości dzisiaj:
 • 59Gości wczoraj:
 • 0Goście obecnie online:
 • nie_damy_sie_zakneblowac
 • grosik
 • prawo_pracy
 • koksownia_przyjazn
 • boks
 • fds
 • Region Śląsko-Dąbrowski
(c) 2009 - 2011 MOZ NSZZ Solidarność Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
Administracja i aktualizacja: Jacek Imbor