Program rozwoju Śląska

18 Paź 2016

Animozje poszły na bok. Mamy program rozwoju Śląska

14 września Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Katowicach przyjęła „Porozumienie na rzecz zintegrowanej polityki rozwoju województwa śląskiego”. – To historyczny dokument, bo chociaż reprezentujemy różne poglądy polityczne, to w sprawie rozwoju naszego województwa absolutnie się nie różnimy – powiedział przewodniczący WRDS Dominik Kolorz. 

„Porozumienie na rzecz zintegrowanej polityki rozwoju województwa śląskiego” to program wszechstronnego rozwoju regionu opierający się na trzech zasadniczych kierunkach: reindustrializacji, metropolizacji i rewitalizacji. Zawiera on m.in. szereg projektów przemysłowych, energetycznych, rekomendacje budowy nowych dróg i modernizacji kolei oraz innowacyjnych przedsięwzięć, które mają stanowić potężny impuls rozwojowy dla całego regionu.
Dokument jest efektem prac zespołu ekspertów reprezentujących wszystkich partnerów społecznych zasiadających w Radzie – pracodawców, związki zawodowe, samorząd wojewódzki i rząd. – Wszystkie animozje poszły na bok.  Po razy pierwszy od 21 lat mamy dokument, który został opracowany przez mieszkańców Śląska dla ludzi mieszkających na Śląsku. To porozumienie to nie jest zbiór pobożnych życzeń, ale dokument, którego realizacja jest możliwa – podkreślał Dominik Kolorz, przewodniczący WRDS i szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności.
W posiedzeniu WRDS, podczas którego przyjęto „Porozumienie na rzecz zintegrowanej polityki rozwoju województwa śląskiego”, uczestniczył wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki.  – Powstał program gospodarczo-społeczny, który jest bardzo wartościowy. Ja nie tylko chciałbym pogratulować tego dokumentu. Uznaję również, że ma on bardzo wysoki poziom zbieżności z Strategią Odpowiedzialnego Rozwoju (tzw. plan Morawieckiego – przyp. red.). To, które projekty i w jakiej formie zostaną wdrożone w ramach SOR, pozostanie jeszcze parę miesięcy przedmiotem naszych analiz, ale nie ma tutaj zasadniczych rozbieżności – zapowiedział wicepremier Morawiecki.
Odnosząc się do kwestii finansowania projektów rekomendowanych w „Porozumieniu na rzecz zintegrowanej polityki rozwoju województwa śląskiego” stwierdził, że środki finansowe kierowane na inwestycje na Śląsku są bezprecedensowe, najwyższe w historii. Wymienił m.in. 3,5 mld euro, które trafiły do naszego regionu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, inwestycje warte łącznie kilkaset mln zł które są przygotowywane w ramach Polskiego Funduszu Rozwoju oraz szereg projektów budżetowych, dzięki którym na Śląsk w najbliższych 5-7 latach trafi od 2,5 do 3 mld zł. – Te środki są. Zadbajmy wspólnie o to, aby zostały jak najefektywniej wykorzystane. Aby każda złotówka została wydana na inwestycje i na rozwój, a nie na wygodę i na przyjemności, np. na przysłowiowe aquaparki. To inwestycje i rozwój zbudują długoterminowy wzrost gospodarczy – podkreślił minister Morawiecki.

Szef resortu rozwoju odniósł się również do zawartej w Porozumieniu kwestii modernizacji bloków energetycznych o mocy 200 MW. Podkreślił, że zapisy zawarte w Porozumieniu są w tej kwestii spójne z programem przygotowywanym w Ministerstwie Energii. – Jestem przekonany, że „dwusetki” będą modernizowane, bo to jest najtańszy sposób na zmniejszenie ryzyka blackoutu i zwiększenie stabilności elektroenergetycznej kraju – zaznaczył wicepremier.
Minister Mateusz Morawiecki wspomniał w swoim wystąpieniu również o kwestii elektromobilności, która jest jednym z istotnych elementów Porozumienia. Autorzy tego dokumentu postulują pełną elektryfikację transportu zbiorowego w aglomeracji śląskiej oraz budowę w naszym regionie fabryki elektrycznych autobusów. Wicepremier stwierdził, że elektromobilność jest ogromną szansą dla województwa śląskiego, z punktu widzenia poprawy jakości powietrza.
Przyjęty przez WRDS program został zarekomendowany Radzie Ministrów
Źródło www.solidarnosckatowice.pl

Apel do rządu w sprawie CETA

18 Paź 2016

Apel do rządu w sprawie CETA 

Apel do rządu o zablokowanie umowy CETA oraz protest przeciwko próbie zawłaszczenia rocznicy Porozumienia Jastrzębskiego – były głównymi tematami posiedzenia Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność, które odbyło się 14 października.

W ocenie władz śląsko-dąbrowskiej Solidarności umowa CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement), która ma zostać zawarta między Unią Europejską i Kanadą, zmierza do zwiększenia uprawnień międzynarodowych korporacji kosztem ograniczenia praw pracowniczych, konsumenckich i obywatelskich mieszkańców UE oraz Kanady. Ponadto jej zapisy naruszają suwerenność państw-sygnatariuszy w dziedzinie stanowienia prawa oraz ochrony interesu  publicznego. – Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność stanowczo sprzeciwia się podpisaniu umowy CETA w obecnym kształcie oraz domaga się od przedstawicieli rządu RP podjęcia wszelkich działań zmierzających do zablokowania przyjęcia tej umowy – napisano w stanowisku.

Członkowie ZR podkreślali, że treść umowy  została opracowana bez udziału parlamentów państw członkowskich UE oraz w warunkach całkowitego braku jawności i transparentności.

Wśród zagrożeń wynikających z umowy CETA w stanowisku wskazano m.in. mechanizm ICS polegający na rozstrzyganiu sporów  między korporacjami i państwami przez zewnętrzne trybunały, z pominięciem systemu sądowniczego danego kraju. –  ICS daje korporacjom możliwość zaskarżenia praktycznie jakiejkolwiek wewnątrzkrajowej lub wewnątrzwspólnotowej regulacji prawnej, jeśli w ocenie korporacji zagraża ona jej spodziewanym zyskom – czytamy w dokumencie.

Przyjęcie umowy CETA może skutkować zdaniem śląsko-dąbrowskiej Solidarności również zalaniem polskiego rynku przez tanią, genetycznie modyfikowaną żywność z Kanady, co stanowi zagrożenie dla polskich konsumentów, rolników i przemysłu spożywczego. – Wielu ekspertów wśród konsekwencji przyjęcia umowy CETA wymienia również wymuszoną przez korporacje konieczność prywatyzacji wszelkich usług publicznych takich jak m.in. edukacja, ochrona zdrowia czy transport publiczny. Jak wynika chociażby z opublikowanych we wrześniu 2016 roku badań amerykańskiego Uniwersytetu Tufts, na skutek przyjęcia CETA Unia Europejska utraci 200 tys. miejsc pracy, a średnie płace pracowników znacząco spadną – podkreślono w stanowisku.

Podczas posiedzenia Zarządu Regionu przyjęto również stanowisko wyrażające sprzeciw wobec  uchwały Rady Miasta Jastrzębia-Zdroju 4 października w sprawie ustanowienia Dni Solidarności Jastrzębskiej, które miałyby być organizowane w rocznicę podpisania Porozumienia Jastrzębskiego. W ocenie śląsko-dąbrowskiej Solidarności zarówno treść, jak i uzasadnienie uchwały wskazują, iż intencją tego aktu prawnego jest próba zawłaszczenia przez władze samorządowe uroczystości podpisania Porozumienia Jastrzębskiego. Treść uchwały nie została w jakikolwiek sposób skonsultowana z Solidarnością.  W związku z powyższym Zarząd Regionu domaga się uchylenia „kuriozalnej uchwały” oraz przyjęcia nowej, po wcześniejszych uzgodnieniach z Solidarnością.

Członkowie ZR podkreślili, że podpisanie Porozumienia Jastrzębskiego to jeden z najważniejszych dni we współczesnej historii Polski, dlatego też rocznicowych obchodów upamiętniających tamto wydarzenie nie można sprowadzać do święta o lokalnym charakterze.  – Nie ma czegoś takiego jak Jastrzębska Solidarność. Nie ma jakiejś pierwszej, czy drugiej lub siódmej Solidarności. Jest jeden Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność, który powstał na przełomie sierpnia i września 1980 roku i który łączy, a nie dzieli Polaków. Radni tak ważnego w historii naszego związku miasta, jakim jest Jastrzębie-Zdrój, szczególnie powinni o tym pamiętać – napisano w stanowisku.

Źródło www.solidarnosckatowice.pl

Zapomogi inne niż losowe dla członków NSZZ Solidarność

18 Paź 2016

komunikat

 

Do pobrania       regulamin        wniosek

Świadczenie dla pracowników z okazji Świąt Bożego Narodzenia

11 Paź 2016

NSZZ „Solidarność” – przypomina że do dnia 31.10.2016 należy złożyć w Dziale Socjalnym  wnioski  dot. wypłaty Świadczeń z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz świadczenia dla dzieci z okazji Św. Mikołaja.

Podstawą ubiegania się o świadczenie jest Wniosek o przyznanie świadczenia, którego wzór  określa załącznik nr 6 do Regulaminu, złożony  w Zespole obsługi pracowników lub Dziale Socjalnym przez zainteresowanego, w terminie od 3 do 31 października 2016 roku.

Wypłata świadczeń nastąpi do 9 grudnia 2016 roku na rachunek bankowy Wnioskodawcy.

Pracownik, w I pkt. Wniosku oświadcza SUMĘ POZOSTAŁYCH PRZYCHODÓW tj. poza pracą w Spółce  pracownika i wszystkich przychodów członków rodziny z 3. miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia Wniosku bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania: przychody współmałżonków czy też partnerów, a także: przychody uzyskane poza granicami kraju, przychody uzyskane na podstawie umów zlecenia lub o dzieło, otrzymywanych alimentów, emerytur i rent, dochodów z gospodarstwa rolnego, dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej, przychodów z tytułu najmu lub dzierżawy, zasiłków dla bezrobotnych.

Za przychód z wynagrodzenia należy rozumieć kwotę, na którą wpływa wynagrodzenie brutto czyli tzw. płaca zasadnicza oraz wszelkie dodatki, premie, dofinansowania, nagrody, wysługi i inne, a także zasiłki z ZUS (chorobowe, świadczenia rehabilitacyjne, urlopy macierzyńskie, urlopy ojcowskie i inne), które znajdują się na „pasku pracowniczym”.

Druki są do pobrania zespole obsługi pracowników lub w Dziale Socjalnym.

XXXIV Pielgrzymka Ludzi Pracy

22 Wrz 2016

     Znalezione obrazy dla zapytania 34 pielgrzymka ludzi pracy jasna góra          17 września 2016 odbyła się 34. Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy. Jak co roku, aby pomodlić się w intencji Ojczyzny i ludzi pracy, w pielgrzymkę na Jasną Górę udali się przedstawiciele NSSZ Solidarność JSW KOKS.

Do uczestników pielgrzymki list napisał prezydent RP Andrzej Duda: „Polacy słyną ze swej pracowitości i umiłowania wolności, te dwa dążenia idą ze sobą w parze i nawzajem się wzmacniają”.

Głównym punktem 34. Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę w niedzielę, 18 września jest uroczysta Suma na Szczycie. Przewodniczy jej abp Józef Kupny, metropolita wrocławski i Krajowy Duszpasterz Ludzi Pracy. W Eucharystii brało udział ok. 25 tys. osób z zakładów pracy z całej Polski.

Przed uroczystą Mszą św. do zebranych zwrócił się przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda.

 „Wrzesień 1983 roku to bardzo trudny okres i czas dla ‘Solidarności’. Delegalizacja Związku Zawodowego, represje, szykany działaczy ‘Solidarności’, zejście do podziemia, ale także szykany i represje wobec Kościoła i księży. Ale to nie zamknęło drogi, a przede wszystkim myślenia młodego księdza Jerzego Popiełuszki, który też 18 września, w niedzielę, przybył tu, na Jasną Górę ze swoimi przyjaciółmi, robotnikami ‘Solidarności’ z Huty Warszawa. I od tego czasu pielgrzymujemy tu do Częstochowy, już po raz 34. w ramach krajowej pielgrzymki Ludzi Pracy tu na Jasną Górę” – zaczął Piotr Duda.

„Przez ten rok czasu, niecały rok czasu, możemy powiedzieć o wymiernych efektach naszych działań. To kwestia związana ze zmianą ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, o godzinowej stawce, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. To robimy dla tych ludzi, którzy sami nigdy by tego sobie nie wywalczyli, bo nie mają takiej możliwości. Właśnie na tym polega solidarność. Rozpoczęły się bardzo intensywne prace w Sejmie nad obniżeniem, a tak właściwie przywróceniem wieku emerytalnego sprzed reformy, i to się dzieje, i na to tak długo czekaliśmy, ale byliśmy konsekwentni i co roku byliśmy tutaj w Częstochowie, aby modlić się u Jasnogórskiej Pani o to, aby w tych wszystkich reformach na pierwszym miejscu był człowiek. Dlatego jak co roku spotykamy się tutaj w Częstochowie, u stóp Królowej Polski, aby modlić się za ludzi ciężkiej pracy, ale także za wszystkich pracowników. Dziś siódmy dzień tygodnia – niedziela, niedziela, która ma dla nas taką wartość, niedziela, która powinna być dla Boga i rodziny, niedziela, która jest dla nas tak bardzo ważną wartością dla ‘Solidarności’ jako chrześcijan. Niestety, dzisiaj wielu członków naszego związku, ale także wielu pracowników, a także całe rodziny chciałyby być z nami tutaj, na tej pielgrzymce, ale muszą być w pracy, tylko dlatego, że przez ostatnie 27 lat transformacji wszystkie wartości wywróciły nam się. Dzisiaj walczymy, aby na nowo przywrócić tą godność pracownikowi (…)” – mówił przewodniczący Piotr Duda.

Odczytany został także list prezydenta Andrzeja Dudy do pielgrzymów.

„Warto zauważyć, że w podsumowaniach jedenastu stuleci naszej narodowej historii nieczęsto podkreśla się zasługi i poświęcenie ludzi pracy. A przecież tak przed wiekami, jak i dzisiaj to głównie na ich barkach spoczywa pomyślność naszej Ojczyzny, bo to przede wszystkim ludzie, ich uzdolnienia, gospodarność, umiejętność życia we wspólnocie są największym bogactwem i największym atutem każdego państwa. To ludzka praca jest podstawowym i najważniejszym źródłem bogactwem, siły, a w konsekwencji także niezależności każdego narodu. Polacy słyną ze swej pracowitości i umiłowania wolności, te dwa dążenia idą ze sobą w parze i nawzajem się wzmacniają, nie brak na to dowodów w naszej historii i to od samych jej początków. Nasi przodkowie włożyli wiele trudu, aby uczynić sobie tę ziemię sobie poddaną, aby bezkresne puszcze i nieużytki zamienić na urodzajne pola, aby zakładać i chronić miasta i osady, aby rozwijać gospodarkę i kulturę materialną, aby Pierwsza Rzeczpospolita zasłynęła jako spichlerz Europy – napisał Prezydent RP

„Życzę, aby 34. Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy umocniła państwa w wierności naszym najstarszym i najcenniejszym tradycjom ludowym, a także w radościach i poczuciu dumy ze wspólnego budowania Polski, która jest wolna i zamożna, wolnością i zamożnością swoich obywateli” – dodał Andrzej Duda.

Szukaj

Kalendarz

Październik 2016
P W Ś C P S N
« Wrz    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Gallery

DSC_0257

Odwiedziny

 • 111215Gości razem:
 • 17Gości dzisiaj:
 • 72Gości wczoraj:
 • 0Goście obecnie online:
 • nie_damy_sie_zakneblowac
 • grosik
 • prawo_pracy
 • koksownia_przyjazn
 • boks
 • fds
 • Region Śląsko-Dąbrowski
(c) 2009 - 2011 MOZ NSZZ Solidarność Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
Administracja i aktualizacja: Jacek Imbor